Algemene Voorwaarden MijnORSucces

Gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 61797855,

Versie geldig vanaf 25 februari 2019.


U kunt de Algemene Voorwaarden ook als pdf downloaden.


Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 •   ‘Algemene Voorwaarden’: onderhavige voorwaarden.
 •   ‘E-learning Module(s)’: de online cursus(sen) die door MijnORSucces aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld via de website MijnORSucces.nl of via de website leden.MijnORSucces.nl
 •  ‘Gebruiker’: diegene die gebruik maakt van de E-learning module.
 • “Koper”: de partij met wie MijnORSucces een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Deze partij kan koper van e-learning modules of opdrachtgever zijn, of krachtens enige andere rechtsbetrekking partij van MijnORSucces zijn.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MijnORSucces. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van MijnORSucces. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MijnORSucces, voor de uitvoering waarvan door MijnORSucces derden dienen te worden betrokken.
 2.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. MijnORSucces behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 2.4 Door in te loggen op de E-learning module op de website van MijnORSucces  aanvaardt de Gebruiker deze Gebruikersvoorwaarden.
 2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door MijnORSucces erkend.
 2.6  MijnORSucces garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


Artikel 3.  Prijzen en Prijswijzigingen

3.1 In de opdrachtbevestiging is vastgelegd op welke wijze de vergoeding is geïnd door MijnORSucces Deze keuze wordt gemaakt door de koper tijdens de bestelling van de diensten van MijnORSucces
 3.2 De prijzen die worden aangegeven op de website zijn in Euro’s exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 • Prijswijzigingen worden aan de koper medegedeeld. Zo’n mededeling wordt beschouwd als bekend bij en aanvaard door de koper, zolang MijnORSucces kan bewijzen dat de mededeling door middel van e-mail, fax of brief naar de klant verstuurd is.
 • MijnORSucces is gerechtigd alle tarieven voor een product of dienst tijdens de duur van de overeenkomst te veranderen. De prijs die met de koper gecommuniceerd is, is leidend. Het product kan immers voor verschillende tarieven worden aangeboden in verband met kortingsacties, of kortingscodes.

Artikel 4. Facturering en betaling

 • Koper dient alle facturen afkomstig van MijnORSucces steeds uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op het door MijnORSucces aangegeven rekeningnummer.
 • Indien koper de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien koper ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan MijnORSucces de vordering uit handen geven, in welk geval koper naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
 • MijnORSucces heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de koper te verlangen wanneer naar het oordeel van MijnORSucces aannemelijk is dat koper haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 5. Herroepingrecht

 • Consumenten hebben op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:219) recht op het gebruik van het Herroepingrecht voor iedere bestelling die bij MijnORSucces wordt gedaan. Dit recht houdt in dat Consumenten de bestelling binnen zeven (7) werkdagen kosteloos kunnen annuleren. Dit verzoek dient de Klant schriftelijk (per post of e-mail) te richten aan MijnORSucces.
 • Ten aanzien van lid 1 treedt het herroepingrecht in nadat de bevestiging per e-mail is verzonden.
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven (7) werkdagen. Hiervoor krijgt, afhankelijk van het product en de al geleverde dienst, een restitutie van een deel van het geld.

Artikel 6. Gegevensbeheer 

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij MijnORSucces, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van MijnORSucces. MijnORSucces houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden

6.2 MijnORSucces respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van hun persoonlijke gegevens.
 6.3 MijnORSucces maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


Artikel 7. Account en inloggevens

 • Toegang tot de de e-learning modules van MijnORSucces staat alleen open voor Gebruikers
 • Om toegang te krijgen tot een E-learning module van MijnORSucces is het noodzakelijk om het online inschrijfformulier in te vullen. Na autorisatie van de inschrijving wordt er een account aangemaakt en ontvangt de Gebruiker een wachtwoord per e- mail. Per Gebruiker kan slechts eenmaal een account worden aangemaakt.
 • Een account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de Gebruiker.
 • Het door Gebruiker opgegeven e-mailadres is – in combinatie met het toegestuurde wachtwoord – noodzakelijk om in te loggen op MijnORSucces en zo toegang te krijgen tot de E-learning Modules.
 • De Gebruiker dient het aan hem/haar toegekende wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen en Gebruiker neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord.
 • Gebruiker moet diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van zijn wachtwoord en/of account direct schriftelijk of per e-mail melden aan MijnORSucces. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst door MijnORSucces van deze melding is Gebruiker aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik dat met het wachtwoord en/of de account van Gebruiker wordt gemaakt.
 • Indien MijnORSucces constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of het account van Gebruiker, heeft het MijnORSucces het recht de account en het wachtwoord van Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die MijnORSucces hierdoor lijdt op Gebruiker te verhalen, zonder dat MijnORSucces aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Gebruiker.

Artikel 8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen MijnORSucces en een koper komt tot stand nadat een bestelling opdracht door MijnORSucces op haalbaarheid is beoordeeld.
 8.2 MijnORSucces behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren


Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • De E-learning Modules (inclusief de toetsen) zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door vakbekwame auteurs in samenwerking met de richtlijnontwikkelaars en getest door MijnORSucces. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden worden aangetroffen in de E-learning Modules. MijnORSucces houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar.
 • MijnORSucces geeft geen garantie dat de informatie die op MijnORSucces wordt aangeboden juist, volledig, actueel en/of geschikt is voor een bepaald doel en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Deinformatie op MijnORSucces is slechts een bron van informatie en dient bijvoorbeeld uitdrukkelijk niet als een advies.
 • MijnORSucces behoudt zich het recht voor, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn, om op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing:
  1. E-learning Modules en/of overige informatie op de website MijnORSucces te verwijderen;
  2. aanpassingen, verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in de E-learning
  3. de website geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, onbereikbaar te maken en/of het gebruik hiervan te beperken.
 • MijnORSucces geeft geen enkele garantie ten aanzien van: beschikbaarheid, al dan niet op de huidige weblocatie, van de E-learning modules en/of de informatie daarop.
 • MijnORSucces is niet aansprakelijk voor
  1. welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van de toegang tot of gebruik van, of onmogelijkheid van toegang of gebruik van (de informatie op) de MijnORSucces of de afhankelijkheid van de Gebruiker van de informatie op de MijnORSucces.
  2.  De gevolgen van het al dan niet handhaven of (tijdelijk) ontoegankelijk maken of opheffen van de website MijnORSucces c.q. het verwijderen en/of onbereikbaar maken van de website en/of de informatie
 • Daarnaast is MijnORSucces niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door of aan
 • De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MijnORSucces.

Artikel 10. Links op en naar MijnORSucces

De website MijnORSucces kan links naar andere websites bevatten. MijnORSucces heeft geen zeggenschap over de inhoud van die andere websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. MijnORSucces gebruikt deze links uitsluitend voor het gemak van de Gebruiker en het plaatsen van een link op MijnORSucces impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van MijnORSucces ten aanzien van de inhoud van de website waarnaar de link verwijst.


Artikel 11. Intellectuele Eigendommen

 • Alle intellectuele eigendomsrechten, berusten MijnORSucces. Deze rechten worden op grond van de overeenkomst op geen enkele wijze aan de koper of gebruiker overgedragen. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelende of ter beschikking gestelde producten of diensten, zijn van MijnORSucces.
 • Doorverkoop of doorgeven van aangekochte producten is niet toegestaan.
 • Het is de gebruiker toegestaan die documenten af te drukken, waarbij uitdrukkelijk is aangeven dat gebruiker ze mag afdrukken. Het kopiëren en/of verspreiden van audiovisuele informatie uit E-learning modules is niet toegestaan.
 • De Gebruiker mag de informatie op MijnORSucces slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met MijnORSucces is overeengekomen.
 • Elk ander gebruik van enige informatie op MijnORSucces, waaronder verveelvoudiging (voor enig ander doel dan hiervoor vermeld), aanpassing, verspreiding of (her)publicatie is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MijnORSucces.
 • Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken van (de informatie op) de website MijnORSucces op een andere website en het creëren van links, hyperlinks en/of deeplinks tussen MijnORSucces en een externe website is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MijnORSucces.
 • Indien MijnORSucces constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Gebruiker handelt in strijd met dit artikel, heeft MijnORSucces het recht de account en het wachtwoord van de Gebruiker onmiddellijk te blokkeren, de toegang tot de E-learning modules van MijnORSucces met onmiddellijke ingang te beëindigen en de eventuele schade die MijnORSucces hierdoor lijdt op de Gebruiker of koper te verhalen, zonder dat MijnORSucces aansprakelijk is voor schade aan de zijde van de Gebruiker.

Artikel 12. Overmacht.

12.1 MijnORSucces is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien MijnORSucces daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers of wederverkopers aan MijnORSucces en onderbrekingen in stroom, internet en telecommunicatievoorzieningen.

12.3 Wanneer de overmachtssituatie langer dan 1 maand heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt niet door MijnORSucces in rekening gebracht.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen MijnORSucces en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alkmaar kennis, tenzij MijnORSucces er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.


Artikel 14. Nawerking.

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en beide partijen blijven binden.